Disclaimer


IJHC – Club voor liefhebbers van de IJslandse Hond

Gebruikersvoorwaarden

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website (www.ijslandsehondenclub.nl) van de IJHC gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over de IJslandse Hond, de IJHC en activiteiten van de IJHC. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. De IJHC kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door de IJHC geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Auteursrecht e.a.

De website (www.ijslandsehondenclub.nl) is eigendom van de IJHC. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan de IJHC of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de IJHC. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de IJHC worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Hyperlinks

Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is in beginsel toegestaan. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan de IJHC worden beheerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op onze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van de IJHC van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites beheren.

Privacy

de IJHC respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die door de IJHC tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld is hoofdzakelijk gericht op het beantwoorden van vragen van bezoekers betreffende de IJslandse Hond.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken gaat u er mee akkoord dat de IJHC niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website.

Toegang

De IJHC behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen

De IJHC behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.

Reacties zijn gesloten.